Gadaa Bank recalled for IT Trainee

Dear IT Trainee Candidates

Onkoloolessa 7, 2016 hanga Onkoloolessa 09, 2016 tti qormaanni af-gaaffii IT Trainee Waajira Muummee Baankii Gadaatti gaggeeffamuun isaa kan yaadatamu yoo tahu qabxii afgaffii dhibbeentaa shantamaa fi isaa ol dorgomaan fide qormaata barreeffama keessaa gaafa guyyaa Onkoloolessa 19, 2016 ganama keessaa sa’aatii 3:00 Baankiin qopheessu irratti akka dhihaattan kabajaan affeerramtaniittu. Bakki qormaataa Finfinnee, Waajira Muummee Rift Vaalii – Waajira Muummee Baankii Gadaa Fuuldura.

Yaadachisaa: Dorgomtoonni yeroo qormaataaf dhuftan Waraqaa eenyummeessaa akka qabattanii dhiyaattan isin hubachiifna.

It is recalled that interview exam was conducted for IT Trainee on October 18, 2023 to October 20, 2023 at Gadaa Bank Head Office. Therefore, this is to inform you that candidate scored 50% and above interview result has been invited for internal written exam which shall be conducted on October 30, 2023 at 3:00 local time at Rift Valley Head Quarter-In front of Gadaa Bank HQ.

  check your name using below image

 

N.B. Candidates are strictly advised to bring their ID card when they come for the written exam

Thank you for interesting to join Gadaa Bank. It is recalled that interview exam was conducted for IT Trainee on October 18, 2023 to October 20, 2023 at Gadaa Bank Head Office.

Therefore, this is to inform you that candidate scored 50% and above interview result has been invited for internal written exam which shall be conducted on October 30, 2023 at 3:00 local time at Rift Valley Head Quarter-In front of Gadaa Bank HQ.

Leave a Comment